Verslag vierde conferentie Klankbordgroep

Vierde conferentie Klankbordgroep
5 oktober 2013
Kraaybeek, Driebergen
auteur: Steven ten Brinke

De conferentie reageerde op twee belangrijke stukken:

Het tweede document legt een fundament voor het eerste.

Aan de conferentie namens 26 mensen deel uit 11 verschillende huizen.

De stukken maken, zoals bekend, concreet wat betrokken familieleden van de bewoners zien als ideale antroposofische geïnspireerde zorg. De klankbordgroep reageerde niet intensief op die stukken zelf, maar vergeleek er vooral de eigen situatie mee, dus de situatie in de eigen instelling.

De algemene indruk die uit die vergelijkingen naar voren kwam, was:

  • De praktische uitvoering van de antroposofische zorg gaat gestaag achteruit.
  • Wat doen we daaraan?

Over die laatste vraag werd intensief gediscussieerd. Voor een korte weergave van die discussie, zie het bericht ‘In de dagelijkse praktijk kachelt de Antroposofische zorg achteruit!’

Over de ‘Bronlaakpapers’

Jan van Bokhoven vertelde over de totstandkoming van het Vijf-Kernwaardenstuk. Familieleden van Bronlaakbewoners houden zich al jaren bezig met de identiteit van de antroposofische zorg. Toen de Zonnehuizen failliet gingen zijn een aantal van hen bijeen gekomen om, idee-bij-idee-voegend, een lijst op te stellen van dingen die men wilde behouden, resp. borgen.

Die lijst bevatte naast ‘gewone’ elementen alle antroposofische elementen die de groep van belang achtte. Familievereniging, cliëntenraad en leiding kunnen de lijst nu als leidraad gebruiken. Het zal zaak zijn ervoor te zorgen dat dit laatste ook gebeurt, en dat het stuk dus geen puur-papieren bestaan gaat leiden.

Jan van Bokhoven wees erop dat de lijst en de praktijktoepassing ervan een dynamisch iets vormen. Met andere woorden: als je één of meer zaken uit de lijst wilt toepassen stel je vast welke acties daarvoor nodig zijn, na verloop van tijd evalueer je die, en je stelt je doelen bij. Enzovoort.

Over Het Visiedocument

Over de totstandkoming van het Visiedocument zei Boudewijn Wilmar dat hij, toen duidelijk was dat Loek Winter exploitant zou worden van wat voorheen de sociaaltherapie bij de Zonnehuizen was, hij contact met hem heeft gezocht. Winter gaf bij die gelegenheid te kennen veel waardering te hebben voor de sociaaltherapeutische zorg die hij had aangetroffen, en het op prijs te stellen als de kenmerken daarvan werden vastgelegd. Aldus geschiedde.

Het is de bedoeling dat alle aangesloten huizen kiezen hoe zij praktisch vorm willen geven aan de uitgangspunten in het document. Het Vijf-Kernwaardenstuk is het eerste product dat voltooid is.

Van de reacties op beide bijdragen was die van Bernard Heldt (Stichting Bevordering Heilpedagogie) markant. In Suriname is één antroposofisch geïnspireerde zorginstelling. Die is voortgekomen uit een christelijke gemeenschap maar is inmiddels feitelijk een multireligieuze gemeenschap. Zo verklaarde een imam die er als boer werkt, dat hij hier geheel en al vanuit zijn geloof kan werken. Hij beschouwt de antroposofie als een overkoepelende inspiratiebron, waarbij hij zich volledig thuisvoelt!

Adviezen aan het Landelijk Ouderverbond

  • Speel in op nieuwe communicatievormen! Bij voorbeeld: maak de website zo interactief mogelijk; link met familieverenigingen.
  • Het borgen van de kwaliteit van de antroposofisch geïnspireerde zorg is een onderwerp met hoge prioriteit. Adviseer familieverenigingen hoe ze hier aan kunnen bijdragen!

One thought on “Verslag vierde conferentie Klankbordgroep

  1. Pingback: ‘In de dagelijkse praktijk kachelt de Antroposofische zorg achteruit!’ | LOV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *