Verslag derde conferentie Klankbordgroep 10 maart 2012

Derde conferentie van de LOV-Klankbordgroep
Zaterdag 10 maart 2012, Christophorus
Steven ten Brinke

De Klankbordgroep (mèt bestuursleden 17 in getal) , en zeer versterkt met Hans Reinders, heeft op zaterdag 10 maart gedaan waarvoor ze was uitgenodigd: het Landelijk Ouderverbond adviseren over de in de nabije toekomst te volgen koers.

Het bestuur had bij de start een defensieve instelling. Het Zonnehuizen-debacle had diepe indruk gemaakt. Doel tot dan toe was geweest het bewaken en versterken van de heilpedagogische en sociaaltherapeutische kwaliteit van de zorg. Die identiteit hadden we in voorgaande conferentie concreet gemaakt, zodat je wist waar je over praatte . Maar nu was gebleken dat wanbeleid in de top van een instelling een dermate grote ravage kon veroorzaken dat het werken aan de identiteit Spielerei leek te zijn geworden. We wilden ons met de Klankbordgroep beraden over hoe we samen met Cliëntenraden en Ouderverenigingen positieve invloed in die toplagen konden uitoefenen.

Deze defensieve instelling werd door de aanwezigen resoluut omgebogen, daarbij telkens op een nieuw spoor gezet door krachtige statements van Hans Reinders. De discussies leidden tot de volgende aanbevelingen.

Aanbevelingen

Tot dusver is het LOV een soort denktank geweest. Dat moest ook wel, immers: Bezint eer gij begint.!Maar het is nu tijd voor actie. Ga opereren als een strategische groep.

Het allerbelangrijkste dat in dat kader moet gebeuren is : communiceren!

Communiceer naar en met cliëntenraden en ouderbesturen en ook met opinion leaders in het zorgbestel.. Laat bij deze laatsten je ouderdeskundigheid gelden; die wordt door het zorgsysteem vrijwel compleet overruled.

Wees wel zuinig met je energie, want je bent een kleine groep! Denk dus goed na over wat je wel en wat je niet doet.

Wat zijn de onderwerpen?

  • De identiteit. Daar zijn we al een heel eind mee. We kunnen nu voor het vervolg dankbaar gebruik maken van concretiseringen die in Bronlaak en Overkempe worden ontwikkeld.
    Stel je hierbij niet conservatief op. Verdedig niet àlles van de antroposofische zorg. Bepaalde aspecten daarvan kunnen soms belemmerend werken. Verdedig wat onbetwistbaar waardevol is, b.v. de specifieke kijk op de mens en het besef dat je als ‘zorgverlener’ door je ‘cliënt’ veranderd wordt.
    Stimuleer ontwikkelingen. Zie de antroposofie als een uiterst belangrijke inspiratiebron, maar richt je wel in de eerste plaats op de praxis.
  • Benoemingen in de bestuurslaag en de raden van toezicht. Ga na hoe cliëntenraden en oudergroeperingen daar positieve invloed kunnen uitoefenen
  • De ontwikkelingen in de voorheen-Zonnehuisinstellingen. Die vallen nu onder stichtingen met winstoogmerk. Hoe pakt dit in de loop van de tijd uit?
  • De geldstromen. Voor ouders/familieleden is essentieel dat voldoende geld naar de primaire zorg gaat. Hoe krijgen we daar greep op?

Consequenties

Alle reacties van bestuursleden wijzen erop: deze adviezen zijn dermate waardevol dat we ze volledig zullen opvolgen!

We zullen, zoveel mogelijk samen met Klankbordgroepleden en andere betrokken leden van oudergroeperingen, velerlei actie moeten gaan ontwikkelen. Dat hele ontwikkelproces gaat natuurlijk jaren duren, al zal er volgend jaar zeker al het nodige te merken moeten zijn, ook op onze site.

Het zal grote gevolgen hebben voor onze bestuurssamenstelling (we gaan meer ‘doeners’ nodig krijgen) en voor de activiteiten van werkgroepen. En we zullen het draagvlak onder alles wat we doen, verder moeten verbreden (dus nog meer mensen bij onze acties betrekken dan we tot nu toe hebben kunnen doen).

Een boel werk dus in een groot netwerk met allerlei grote en kleine oudergroeperingen (daar rekenen we ook de familieleden in cliëntenraden toe) . …. maar we hebben geïnspireerde mensen om ons heen. Daar kun je veel mee!

One thought on “Verslag derde conferentie Klankbordgroep 10 maart 2012

  1. Pingback: Nieuwsbrief 6: Derde conferentie Klankbordgroep | LOV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *