Partners in Goede Zorg

Een nieuw LOV-projekt, samen met onze leden

De klankbordgroep van het LOV heeft in een inspirerende bijeenkomst vastgesteld dat om goede zorg te realiseren voor onze kinderen, broers, zusters die in een instelling verblijven partnerschap nodig is op allerlei niveaus:

  • tussen medewerkers en familieleden
  • tussen instellingsmanagement en clientenraad
  • tussen instellingsmanagement en familievereniging.

‘Partnerschap’ betekent dat je ‘het samen doet’, dus dat niet de ene partij zich als ‘aanbieder’ ziet en de andere als ‘afnemer’. Het houdt praktisch o.m. in dat je begrip hebt voor elkaar en voor elkaars situatie, elkaar vertrouwt, inzichten en emoties deelt en beleid op elkaar afstemt.

In dezelfde bijeenkomst werd vastgesteld dat dit Partnerschap in de praktijk inderdaad voorkomt, maar toch in veel gevallen ook niet of te weinig vorm krijgt, en dat het LOV op dit terrein dus een missie heeft. We hebben als bestuur deze gedachte overgenomen.
We starten per september 2015 een nieuw project: ‘Partners in Goede Zorg’, waarin we zoveel mogelijk mensen uit alle bovengenoemde niveaus willen betrekken.

We ontwikkelen het project langs twee lijnen:

  • A. een inhoudelijk verhaal over Partners in Goede Zorg; daarvoor gebruiken we een concept basistekst waarop we commentaren van leden binnenkrijgen en verwerken
  • B. een reeks van door leden aangebrachte praktijkvoorbeelden van Partners in Goede Zorg.

Tijdens een volgende klankbordgroepbijeeenkomst zullen wij in een tussenreportage verslag doen van de eerste resultaten.

De coördinatoren van het projekt zijn
Alexandra Buijsman a.buijsman@maryoncollege.nl 06 30985446
Steven ten Brinke steventenbrinke@ziggo.nl 030 2250896

Mocht u ons willen helpen met tekstenof het aanleveren van praktijkvoorbeelden, schroom niet en mail of bel ons. Wij kunnen ook langskomen voor een interview.

Het bestuur van het LOV
Jan Vogelij, Jan Jullens, Pieter Jongens, Alexandra Buijsman en Steven ten Brinke

Partnerschap

In de komende jaren zullen we gaan uitwerken wat Partnerschap in de praktijk inhoudt, en dan bedoelen we partnerschap tussen medewerkers/managers en familieleden.

Wij gaan ervan uit dat deze twee groepen mensen samen zo goed mogelijk voor de deelnemers zorgen, en dat ze zich niet in de eerste plaats gedragen als aanbieders en afnemers (het model dat de overheid hanteert).

Met het ontwikkelen van dit partnerschap hopen we een zekere garantie te bieden voor blijvende goede zorg voor onze kinderen, broers en zusters . Het voortbestaan daarvan spreekt, gezien de heftige ontwikkelingen in de zorgsector, niet vanzelf.

Partnerschap vereist van medewerkers/managers en familieleden bepaalde houdingen, maar ook maatregelen. Dit zullen we in kaart brengen, o.a. aan de hand van praktijkvoorbeelden.

In de nieuwe rubriek Partnerschap zal dus een groeiende reeks van bijdragen komen.

Verslag Vijfde Klankbordgroep

23 betrokken familieleden scharen zich achter Partnerschap

Op zaterdag 17 januari 2015 hebben 23 vaders, moeders, broers en zusters gesproken over Partnerschap . Het zijn leden van het bestuur en de klankbordgroep van het LOV. Het gebeurde in Zeist, in Lenteleven.

Leeshet verslag van de vijfde Klankbordgroep-bijeenkomst (pdf).

Gosse Heeringa, voorzitter van de familievereniging Bronlaak, lichtte toe hoe het visiedocument Samen in de zorg ontstaan is en wat ermee wordt beoogd.

Hij beschrijft hoe na het faillissement van Zonnehuizen het vertrouwen hersteld moest worden (voor de lange termijn) en dat hij betrokken raakte bij het proces hoe dat vorm te geven tot tastbaar gedrag en een visie, onafhankelijk van de mensen. Er zijn slechte keuzes gemaakt in het verleden en Gosse en andere ouders zeiden: ‘Dat gebeurt ons niet weer!’

Om dit te bereiken moeten zowel familieleden als medewerkers bepaalde houdingen aan de dag leggen. Samengevat komt het erop neer dat we samen moeten bouwen aan een cultuur van contact maken, van vertrouwen.

Steven en Alet ten Brinke, vader resp. zuster van Nel, inwoonster van Salvia, beschreven een praktijkvoorbeeld van Partnerschap. Nel werd geconfronteerd met het komend en uiteindelijk plaatsvindend overlijden van haar moeder. Om haar dit zo goed mogelijk te laten begrijpen en beleven hebben hun familie en de betrokken medewerkers in volle harmonie samengewerkt, – gevoeld en – gedacht.

In de discussie kwam onder andere naar voren dat het belangrijk is dat ouders, broers en zusters bereid zijn zich in medewerkers te verplaatsen en het contact met hen op te zoeken. Van hen wordt dus bereidheid en inspanning gevraagd.

Belangrijk is ook dat medewerkers van hun kant ouders als ervaringsdeskundige waarderen. Ook, dat hun functieomschrijving voorziet in ruim contact met familieleden.

Het zou kunnen dat een groot deel van de ouders zich nog vooral als afnemer van zorg ziet, en zich gemakkelijk TEGENOVER medewerkers opstelt in plaats van samen met hen als partners op te treden. ‘Zending’ vanuit het LOV lijkt dus op z’n plaats te zijn.

Het LOV wordt opgeroepen goede voorbeelden te verzamelen.