Problemen bij de Zorg voor Ouderen met een Verstandelijke Beperking

De Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ)  en het Landelijk Ouderverbond (LOV) confereerden hier samen intensief over en zochten naar oplossingen. Het gebeurde op 23 mei 2017, in Magenta, Driebergen.

Het rapport van Hans Reinders c.s. vormde de aanzet.

Lees het verslag NVAZ-LOV themabijeenkomst OVB 23-05-2017 (pdf)

LOV: Ouderen met verstandelijke beperking krijgen het extra zwaar

Het bestuur van het Landelijk Ouderverbond is bezig het voor-onderzoeksrapport van Hans Reinders c.s. (De toekomst van ouderen met een verstandelijke beperking) vleugels te geven.

We hebben, via consultatie van KansPLus en Ieder(in), bij het ministerie van VWS aangedrongen op extra aandacht voor de groep waar het om gaat. Met name willen we de problematiek opgenomen zien in het Nationaal Programma Ouderenzorg en het Nationaal programma Gehandicaptenzorg.

Lees ons persbericht van 21 april 2016 (pdf)

Er zijn nog diverse andere acties gestart, waarover later meer.

Verkenning ‘De toekomst van ouderen met een verstandelijke beperking’

Juist verschenen: ‘De toekomst van ouderen met een verstandelijke beperking’

Als onze gehandicapte kinderen, broers en zusters bejaard worden, hoe zal het dan met ze gaan?

Vooral voor ouders is dit een belangrijke vraag. Op een gegeven moment zullen zij er immers niet meer zijn om steun te bieden. Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder. Zijn er al instellingen die hier een zorgbeleid op zijn gaan voeren

Over deze vraag is onder leiding van prof. Hans Reinders (VU) een systematische verkenning uitgevoerd. Daarbij is geen instelling aangetroffen die een zorgbeleid voert gericht op ouderen met een verstandelijke beperking. De centrale overheid ziet geen noodzaak voor landelijke richtlijnen.

Het zal dus uit de instellingen moeten komen. De verkenning bevat alle bouwstenen die daarvoor nodig zijn:

  • visies op ouder worden van mensen met een verstandelijke beperking, en visies op ‘gezondheid’
  • een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden,
  • de kijk die mensen in het organisatieveld op de problemen hebben.

Familieleden en familieverenigingen kunnen een grote steun in de rug krijgen van dit uitvoerige rapport, evenals medewerkers, managers en bestuurders. Het LOV zal in de komende tijd op basis van het rapport acties ondernemen.

Lees de samenvatting van het onderzoek (pdf)

Lees het volledige onderzoek (pdf, 3,6 MB)

Partners in Goede Zorg

Een nieuw LOV-projekt, samen met onze leden

De klankbordgroep van het LOV heeft in een inspirerende bijeenkomst vastgesteld dat om goede zorg te realiseren voor onze kinderen, broers, zusters die in een instelling verblijven partnerschap nodig is op allerlei niveaus:

  • tussen medewerkers en familieleden
  • tussen instellingsmanagement en clientenraad
  • tussen instellingsmanagement en familievereniging.

‘Partnerschap’ betekent dat je ‘het samen doet’, dus dat niet de ene partij zich als ‘aanbieder’ ziet en de andere als ‘afnemer’. Het houdt praktisch o.m. in dat je begrip hebt voor elkaar en voor elkaars situatie, elkaar vertrouwt, inzichten en emoties deelt en beleid op elkaar afstemt.

In dezelfde bijeenkomst werd vastgesteld dat dit Partnerschap in de praktijk inderdaad voorkomt, maar toch in veel gevallen ook niet of te weinig vorm krijgt, en dat het LOV op dit terrein dus een missie heeft. We hebben als bestuur deze gedachte overgenomen.
We starten per september 2015 een nieuw project: ‘Partners in Goede Zorg’, waarin we zoveel mogelijk mensen uit alle bovengenoemde niveaus willen betrekken.

We ontwikkelen het project langs twee lijnen:

  • A. een inhoudelijk verhaal over Partners in Goede Zorg; daarvoor gebruiken we een concept basistekst waarop we commentaren van leden binnenkrijgen en verwerken
  • B. een reeks van door leden aangebrachte praktijkvoorbeelden van Partners in Goede Zorg.

Tijdens een volgende klankbordgroepbijeeenkomst zullen wij in een tussenreportage verslag doen van de eerste resultaten.

De coördinatoren van het projekt zijn
Alexandra Buijsman a.buijsman@maryoncollege.nl 06 30985446
Steven ten Brinke steventenbrinke@ziggo.nl 030 2250896

Mocht u ons willen helpen met tekstenof het aanleveren van praktijkvoorbeelden, schroom niet en mail of bel ons. Wij kunnen ook langskomen voor een interview.

Het bestuur van het LOV
Jan Vogelij, Jan Jullens, Pieter Jongens, Alexandra Buijsman en Steven ten Brinke